Den Arktiske Forpligtelse

Arktisk Forpligtelse UnderskrivereTilmelding

DEN ARKTISKE FORPLIGTELSE

Den 25. januar 2017 blev ”Den Arktiske Forpligtelse” lanceret på Artic Frontiers-konferencen i Tromsø i Norge. ”Den Arktiske Forpligtelse” er et initiativ fra Clean Arctic Alliance og krydstogtskibsoperatøren Hurtigruten, der opfordrer virksomheder og organisationer til at træde frem og tilskynde til en udfasning af forurenende fuelolie (HFO) i arktisk skibsfart.

Efter lanceringen af ”Den Arktiske Forpligtelse”er vores mål nu at tilskynde en bred vifte af interessenter til at tilmelde sig ”Den Arktiske Forpligtelse og dermed skabe en stærk stemning til støtte for en IMO-udfasning af fuelolie (HFO) i arktisk skibsfart i 2020 og at opfordre rederier, der opererer i Arktis, til at skifte fra brugen af HFO til renere brændstoffer.

Arktis er et af de få områder i verden, der stort set har været uberørt af massiv industriel udvikling. Dette overvejende uberørte miljø er ikke desto mindre vært for millioner af mennesker med rige, ofte gamle kulturer, samt en stor mangfoldighed af økosystemer og havliv. Arktis er også af stor global betydning grundet sin afgørende rolle i reguleringen af verdens vejrmønstre og havstrømme.

Men klimaændringer udgør en betydelig udfordring for dette sårbare miljø på grund af den hurtige afsmeltning af arktisk havis. Disse ændringer fører mod udsigten til en betydelig vækst i arktisk havtrafik, efterhånden som nye havruter gradvist bliver tilgængelige.

Heavy Fuel Oil (HFO) er volumenmæssigt det mest anvendte brændstof til skibe i Arktis, og Arktisk Råd har kategoriseret dets anvendelse som en af de mest alvorlige trusler mod det arktiske miljø. HFO er et ekstremt tyktflydende og giftigt brændstof, og muligheden for udslip af HFO udgør en stor risiko for arktiske marine økosystemer og de samfund, der er afhængige af disse. Forbrændingen af HFO fører til høje niveauer af luftforurening, herunder sod, der er skadeligt for menneskers sundhed og fungerer som en stærk regional accelerator af klimaændringer.

I anerkendelse af de alvorlige konsekvenser og tilknyttede risici ved brug af HFO i polarområderne har Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) allerede ændret MARPOL-konventionen  og forbyder dermed anvendelse og transport af svære olier af skibe i Antarktis.

Det er bydende nødvendigt, at vi anerkender de alvorlige risici for det arktiske miljø mv. og kræver afværgeforanstaltninger, herunder en udfasning af brugen af HFO til arktisk skibsfart.

UNDERTEGNEDE,

OPFORDRER det internationale samfund til at anerkende det arktiske områdes betydning og sårbarhed og at love at beskytte dette unikke miljø;

ANERKENDER det unikke i det arktiske område, mangfoldigheden i økosystemerne og rigdommen i befolkningens kultur;

ERKENDER, at udvikling skal foregå i et tempo og i en skala, der kan understøttes af de skrøbelige og skiftende arktiske økosystemer;

FORSTÅR Arktis’ vigtige rolle i reguleringen af det globale klima, især områdets rolle i bestræbelserne på at opretholde stabile globale temperaturer;

BEMÆRKER MED BEKYMRING den hurtige afsmeltning af den arktiske havis og den alarmerende forventede stigning i den globale vandstand;

ER BEVIDSTE OM den særlige sårbarhed i det arktiske miljø, dets befolkninger, dyreliv og økosystemer over for virkningerne af klimaændringer, især afsmeltningen af polaris;

NOTERER OS den hurtige forventede vækst i skibstrafikken i det arktiske område, og at de fleste af de brændstoffer, der transporteres af skibe i Arktis, er HFO;

ANERKENDER de skadelige virkninger af forbrænding af HFO på det arktiske miljø, som resulterer i særligt høje udledninger af partikler, herunder sod, hvilket accelererer opvarmningen af Arktis og isafsmeltningen;

ANERKENDER OGSÅ de skadelige virkninger af forbrænding af HFO på menneskers, dyrs og planters liv i Arktis på grund af de høje udledninger af svovl og kvælstofoxider, sulfater og andre skadelige former for forurening;

UNDERSTREGER de betydelige operationelle risici forbundet med arktisk skibsfart, og dermed en forhøjet risiko for miljømæssigt katastrofalt HFO-udslip;

ANERKENDER de potentielt alvorlige konsekvenser for arktiske marine økosystemer i tilfælde af udslip af HFO grundet oliens høje viskositet, der gør det næsten umuligt at rydde op i de kolde, tilisede og ofte utilgængelige farvande i Arktis med potentielt katastrofale følger for Arktis’ marine dyreliv, økosystemer og samfund;

MINDER OM, at Polarkoden tilskynder skibe til ikke at bruge eller transportere HFO i Arktis

ER ENIGE OM, at et skift fra brugen af HFO til renere brændselstyper i skibe og anvendelse af passende teknologier til reduktion af udledning i væsentlig grad ville fremme målet om beskyttelse af det arktiske havmiljø;

OPFORDRER TIL en udfasning af brugen af HFO i skibe i tide og OPFORDRER INDTRÆNGENDE medlemsstater og interessenter i Den Internationale Søfartsorganisation til at fremme dette mål.

Klik her for at downloade en pdf-fil med “Den Arktiske Forpligtelse”

Se underskrivelsen af ”Den Arktiske Forpligtelse” af Hurtigrutens Daniel Skjeldam og Clean Arctic Alliances Sian Prior

Se hele eventen “Nej til HFO” og underskrivelsen af ”Den Arktiske Forpligtelse” på Arctic Frontiers i Tromsø

Nuværende underskrivere:

    • Hurtigruten, international ekspeditionskrydstogtoperatør
    • Lewis Pugh, UNEP-protektor for verdenshavene og polarsvømmer
    • Svein Tveitdal, tidligere UNEP-direktør, adm.dir. Klima2020
    • BICEPS Network (Boosting Initiatives for Collaborative Emission-reduction with the Power of Shippers)

Vi inviterer din organisation til også at blive en del af denne historiske forpligtelse, der sigter mod at beskytte de arktiske samfund og økosystemer mod de risici, som brugen af fuelolie som skibsbrændstof udgør. Kontakt [email protected] for at underskrive ”Den Arktiske Forpligtelse”.