Wie ondertekent de Arctic Commitment?

Arctic CommitmentOndertekenaarsAanmeldenFAQ

THE ARCTIC COMMITMENT

Op 25 januari 2017 werd, tijdens het congres Arctic Frontiers in Tromsø, Noorwegen, de Arctic Commitment (Pact voor de Noordpool) voorgesteld. De Arctic Commitment is een initiatief van de Clean Arctic Alliance en de cruiseoperator Hurtigruten. Zij roepen bedrijven en organisaties op om te pleiten voor de geleidelijke afbouw van vervuilende zware stookolie uit het scheepsverkeer in het Noordpoolgebied.

Als vervolg op de lancering van de Arctic Commitment is ons doel een groot aantal stakeholders aan te sporen tot het ondertekenen van de Arctic Commitment, om een onderstroom te creëren voor een IMO-brede geleidelijke afbouw van stookolie in de scheepvaart in het Noordpoolgebied tegen uiterlijk 2020, en er bij rederijen die in het Noordpoolgebied werkzaam zijn, op aandringen over te schakelen van stookolie naar schonere brandstoffen.

Het Noordpoolgebied is een van de weinige regio’s ter wereld die nog grotendeels onaangetast is gebleven door grootschalige industriële ontwikkeling. Dit grotendeels ongerepte milieu is de leefomgeving van miljoenen mensen met een rijke en vaak eeuwenoude cultuur en met een grote verscheidenheid aan ecosystemen en mariene levensvormen. Het Noordpoolgebied is van wereldwijd belang wegens de cruciale rol die het speelt in het reguleren van wereldwijde weerspatronen en oceaanstromingen.

De klimaatverandering leidt echter tot aanzienlijke problemen voor dit kwetsbare milieu, als gevolg van het wegsmelten van het zee-ijs op de Noordpool. Deze veranderingen leiden naar verwachting tot een forse toename in het zeevaartverkeer in het Noordpoolgebied, omdat nieuwe zeevaartroutes geleidelijk toegankelijk worden.

Stookolie is, qua volume, de meest gebruikte scheepsbrandstof in het Noordpoolgebied. De Arctische Raad heeft het gebruik van deze brandstof gecategoriseerd als een van de belangrijkste bedreigingen voor het Arctische milieu. Stookolie is een extreem viskeuze en giftige brandstof en de mogelijkheid van een lekkage van stookolie vormt een groot risico voor mariene ecosystemen in het Noordpoolgebied, evenals voor de gemeenschappen die daarvan afhankelijk zijn. Bij de verbranding van stookolie komen grote hoeveelheden luchtvervuilende stoffen vrij, waaronder roet dat schadelijk is voor de menselijke gezondheid. Bovendien werkt het roet als een krachtige aanjager van regionale klimaatverandering.

Als erkenning voor de ernstige impact en bijbehorende risico’s van het gebruik van stookolie in poolgebieden heeft de Internationale maritieme organisatie (IMO) reeds het Marpol-verdrag geamendeerd, om het gebruik en het vervoer van zware soorten olie door schepen in het Zuidpoolgebied te verbieden.

Het is van het allergrootste belang dat we de ernstige risico’s voor het Arctische milieu en daarbuiten onderkennen en oproepen tot risicobeperkende maatregelen, waaronder een geleidelijke afbouw van het gebruik van stookolie voor Arctisch scheepvaartverkeer.

WIJ, DE ONDERTEKENAARS

ROEPEN de internationale gemeenschap OP tot het erkennen van het belang en de kwetsbaarheid van het Noordpoolgebied en tot de belofte om dit unieke milieu te beschermen;

ERKENNEN het unieke karakter van het Noordpoolgebied, de diversiteit van ecosystemen en de rijkdom aan culturen van de mensen die er wonen;

ERKENNEN dat ontwikkeling plaats moet vinden op een snelheid en schaal die gedragen kan worden door de kwetsbare en veranderende Arctische ecosystemen;

BEGRIJPEN dat het Noordpoolgebied een belangrijke rol speelt in de regulering van het wereldwijde klimaat, met name de rol ter ondersteuning van het behoud van stabiele wereldwijde temperaturen;

NEMEN MET BEZORGDHEID KENNIS van het snelle smelten van het Arctische zee-ijs en de alarmerende verwachte stijging van de wereldwijde zeespiegel;

ZIJN ONS BEWUST van de bijzondere kwetsbaarheid van het Arctische milieu, de mensen die er wonen, de wilde dieren en ecosystemen, voor de effecten van klimaatverandering, met name het smelten van het poolijs;

NEMEN KENNIS van de snelle verwachte groei van het scheepvaartverkeer in het Noordpoolgebied, en weten dat de meeste brandstof die met schepen in het Noordpoolgebied vervoerd wordt, zware stookolie is.

ERKENNEN de schadelijke impact van de verbranding van zware oliesoorten op het Arctische milieu, die leidt tot een bijzonder hoge uitstoot van fijnstofdeeltjes, waaronder roet, dat de opwarming van het Noordpoolgebied en het smelten van de ijskappen versnelt;

ERKENNEN TEVENS de schadelijke impact van de verbranding van stookolie op het leven van mensen, dieren en planten in de Noordpoolregio’s, als gevolg van de hoge emissies van zwavel- en stikstofoxiden, sulfaten en andere schadelijke vormen van vervuiling;

ONDERSTREPEN de aanzienlijke operationele risico’s die inherent zijn aan varen door de Noordelijke zeeën en, hieraan gerelateerd, het hogere risico op desastreuze olierampen met stookolie;

ERKENNEN de mogelijk ernstige gevolgen voor de Arctische mariene ecosystemen in geval van een olieramp met stookolie, omdat de hoge viscositeit het vrijwel onmogelijk maakt opruimwerkzaamheden uit te voeren in de ijskoude en vaak ontoegankelijke wateren van het Noordpoolgebied, vaak vol ijsschotsen, met potentieel rampzalige gevolgen voor het mariene dierenleven, ecosystemen en gemeenschappen in het Noordpoolgebied;

HERINNEREN ERAAN dat de Polar Code schepen oproept in het Noordpoolgebied geen stookolie te gebruiken of te vervoeren.

SPREKEN AF dat een overschakeling van het gebruik van stookolie naar schonere brandstoftypes door schepen, en de toepassing van adequate emissiereducerende technologie de doelstelling van bescherming van Arctische mariene milieus aanzienlijk dichterbij brengt;

ROEPEN OP tot een spoedige geleidelijke afbouw van het gebruik van stookolie door schepen en DRINGEN AAN bij lidstaten van de Internationale maritieme organisatie en belanghebbenden om stappen in de richting van deze doelstelling te zetten.

Download een pdf met de tekst van de Arctic Commitment.

Download een pdf met de folder van de Arctic Commitment.

Bekijk de ondertekening van de Arctic Commitment door Daniel Skjeldam van Hurtigruten en Sian Prior van de Clean Arctic Alliance”

Bekijk het gehele evenement “Nee tegen zware stookolie (No to HFO)” en de ondertekening van de Arctic Commitment tijdens Arctic Frontiers in Tromsø”

Ondertekenaars:

We willen ook uw organisatie uitnodigen om deel te nemen aan dit historische pact, gericht op bescherming van Arctische gemeenschappen en ecosystemen tegen de risico’s van het gebruik van zware stookolie als scheepsbrandstof. Neem voor ondertekening van de Arctic Commitment contact op met [email protected]

Wat staat er in de Arctic Commitment?
De Arctic Commitment is een uiting van de groeiende steun voor de geleidelijke afbouw van het gebruik van stookolie door het scheepvaartverkeer in het Noordpoolgebied. Door de ondertekening van de Arctic Commitment wordt er bij de Internationale maritieme organisatie (IMO), de internationale instantie die belast is met regulering van het gebruik en het vervoer van zware stookolie, aangetoond dat er steun is voor een juridisch bindend instrument om het gebruik van stookolie als scheepsbrandstof in Arctische wateren tot uiterlijk 2020 geleidelijk af te bouwen.
Waarom moeten wij de Arctic Commitment ondersteunen?
Het Noordpoolgebied warmt snel op. Terwijl het zee-ijs blijft smelten, worden de Arctische wateren steeds beter bevaarbaar voor schepen vol met zware stookolie. Stookolie is één van smerigste brandstoffen ter wereld, niet alleen omdat het bijna onmogelijk schoon te maken is na een olieramp, maar ook omdat het een hoger gehalte aan lucht- en klimaatvervuilende stoffen bevat dan andere scheepsbrandstoffen. Gezien de ernstige risico’s van zware stookolie voor het poolmilieu, heeft de internationale scheepvaartgemeenschap het gebruik ervan in het Zuidpoolgebied al verboden. Nu is het tijd om het Noordpoolgebied, een gebied dat net zo kwetsbaar is voor verstoring en vervuiling, dezelfde mate van bescherming te bieden.
Wij werken niet in het Noordpoolgebied. Waarom zouden we de Arctic Commitment dan ondertekenen?
We zoeken steun bij een groot aantal instanties die momenteel of in de toekomst geïnteresseerd zijn in het Noordpoolgebied. Zelfs als uw bedrijf momenteel geen scheepvaartactiviteiten in het Noordpoolgebied heeft, bestaat de mogelijkheid dat uw goederen of schepen in de nabije toekomst van deze route zullen profiteren, gezien het feit dat de Noordelijke zeeroute (NSR) 40% korter is dan het alternatief via het Suezkanaal.
Is het niet beter om emissienormen in het algemeen aan te pakken in plaats van een bepaalde brandstof te verbieden?
Het verminderen van alle emissies is belangrijk, maar een verbod op het gebruik van stookolie is een stap in de goede richting. Door het gebruik van zware stookolie als scheepsbrandstof te verbieden, zullen niet alleen de atmosferische emissies in het Noordpoolgebied lager worden, maar zal het ook mogelijk worden te eisen dat schepen fijnstoffilters te gebruiken om de roetemissies verder omlaag te brengen.
Waarom wordt er in de Arctic Commitment niet verwezen naar het 0,5% Zwavel 2020-besluit, omdat dit de hoeveelheid roet in het Noordpoolgebied aanzienlijk zal verminderen?
De Arctic Commitment richt zich op zowel de risico’s in verband met emissies als die van lekkages als gevolg van het gebruik van stookolie. Een limiet op de hoeveelheid toegestane zwavel in scheepsolie is al aangepakt door de IMO en zal vanaf 2020 van kracht worden. De 0,5% zwavellimiet zal waarschijnlijk leiden tot minder gebruik van stookolie in het Noordpoolgebied, maar zal stookolie als brandstof niet uitbannen. Hoewel de risico’s gerelateerd aan de emissies kleiner zullen worden, zullen deze niet verdwijnen. Hetzelfde geldt voor het risico op lekkages.
Waarom roepen jullie niet op tot een Emission Control Area (ECA) voor zwavel, in plaats van een verbod op zware stookolie?
Hoewel een Emission Control Area (ECA) in het Noordpoolgebied zou leiden tot minder emissies door de scheepvaart in de regio, zou het risico op lekkage van stookolie niet verdwijnen. Schepen kunnen voldoen aan een ECA door middel van de plaatsing van rookgasscrubbers, zonder over te schakelen naar schonere brandstoffen. De ervaring met de Noord-Amerikaanse ECA heeft aangetoond dat stookolie niet volledig verdwenen is uit deze wateren. Om het gevoelige Arctische milieu te beschermen, is het van het grootste belang om eventuele lekkages van zware stookolie te voorkomen. Dit zou rampzalige gevolgen hebben voor het mariene ecosysteem en voor de mensen die erin leven. Dit niveau van bescherming kan alleen bereikt worden door middel van een verbod op stookolie.
Welk percentage van de roetuitstoot in het Noordpoolgebied is toe te schrijven aan de scheepvaartsector?
Hoewel het exacte percentage van de emissies van roet die afkomstig zijn uit de scheepvaartsector in het Noordpoolgebied moeilijk te bepalen is, werd recent aangetoond dat vervoersgerelateerde roetemissies groter zijn dan eerder werd geschat. Uit recent onderzoek is gebleken dat 38 procent van de totale roetniveaus in het noordoostelijk Siberisch Noordpoolgebied afkomstig is uit de transportsector, waaronder de scheepvaart. Ten noorden van de 70ste breedtegraad zijn roetemissies grotendeels afkomstig uit de scheepvaart. Er moet ook opgemerkt worden dat het belangrijk is niet alleen te letten op het percentage roetemissies uit individuele bronnen, maar ook de locatie van die emissies. Zo heeft de roetuitstoot van schepen die door of in de buurt van Noordpoolzee-ijs varen waarschijnlijk een groter effect per emissie-eenheid dan bronnen op land. Dit komt omdat roet dat neerslaat op lichtgekleurde oppervlakken, zoals poolsneeuw en -ijs, de hoeveelheid zonlicht vermindert die terugkaatst naar de ruimte. Dit proces leidt tot het vasthouden van warmte en draagt uiteindelijk bij tot versneld smelten van sneeuw en ijs op de Noordpool.
Hoeveel schepen gebruiken zware stookolie in het Noordpoolgebied?
Hoewel er in het Noordpoolgebied minder schepen aangedreven worden met zware stookolie dan met lichtere gasolie, zoals gedefinieerd door de Internationale Maritieme Organisatie, wordt de hoeveelheid brandstof aan boord gedomineerd door stookolie in een verhouding van minimaal 3:1. In 2015 voeren er in totaal 2086 schepen door het Noordpoolgebied van de IMO. Deze vervoerden 835.000 ton zware stookolie en 255.000 ton gasolie als bunker. Hoewel slechts 44% van de Noordpoolvloot van de IMO (925 schepen) aangedreven werd met stookolie, vervoerden deze schepen 76% van de massa aan bunker aan boord van schepen in het Noordpoolgebied. Daarnaast werden in 2015 41% van de schepen in het Amerikaanse deel van het Noordpoolgebied aangedreven door zware stookolie (73 van de 180 schepen), maar deze vervoerden 77% van de massa aan bunker aan boord van schepen in datzelfde gebied.