Hvad er prisen på heavy fuel oil sammenlignet med alternative brændstoffer?

Fordi HFO er affaldsproduktet fra raffinaderiprocessen, er det et relativt billigt brændstof. Mens priserne på olie ofte varierer, var prisen på et ton HFO i oktober 2016 ca. 290 USD, mens et ton destillatbrændstof kostede 516 USD.[1]

Men når man betragter prisen på HFO, er det afgørende at indarbejde de miljømæssige konsekvenser og omkostningerne ved indsatsen mod et HFO-udslip. Olieudslippet i 2002 fra Prestige, der ramte Spanien, Frankrig og Portugal samt udslippet i 2004 i Unalaska fra Selengang Ayu er gode eksempler på de faktiske omkostninger ved at bruge HFO (se nedenfor).

Olieudslippet fra Prestige

I 2002 fik tankskibet Prestige, der transporterede 77.000 tons HFO som last, skade på skroget ud for kysten i det nordlige Spanien.[2] Den spildte olie drev i en længere periode, og som et resultat af skiftende vind- og strømforhold strandede olien langs kysterne i Portugal, Spanien og Frankrig.[3] Tusindvis af skibe deltog i oprensningsforsøgene, men indsatsen var i vid udstrækning mislykket på grund af hårdt vejr og emulgering af den spildte HFO.[4] Oprensningsindsatsen på land involverede deltagelse af mere end 5.000 personer fra militæret, kommunale myndigheder, entreprenører og frivillige, men blev kompliceret af klippekyster.[5] Desværre indtraf der på trods af seriøse forsøg på at indsamle den spildte olie omfattende forurening af havet og diverse kystnære typer af levesteder.

Efter udslippet beregnede undersøgelser, at den samlede dødelighed for havfugle var mellem 150.000 og 250.000.[6] Hertil kommer, at spildt olie enten direkte eller indirekte påvirkede mellem 707 og 914 hvaler, andre havpattedyr og havskildpadder.[7] Direkte virkninger af HFO-udslippet inkluderede dødsfald, der skyldtes olien, og de indirekte virkninger omfattede arter, der blev tvunget til at finde nye områder for at søge alternative fodrings- og levesteder.

Ud over de alvorlige miljømæssige konsekvenser af HFO-udslippet fra Prestige var de økonomiske omkostninger også enorme og er endnu ikke endeligt opgjort. De nuværende samlede anslåede omkostninger i forbindelse med olieudslippet fra Prestige er lidt over tre milliarder euro og omfatter følgende:[8]

  • Det samlede tab for fiskeriet ved de nordlige spanske og baskiske kyster i perioden 2002-2006 = 296,26 millioner euro
  • Det samlede tab for turistbranchen (det nordlige Spanien og de baskiske kyster) 2002-2006 = 718,78 millioner euro
  • “Ekstra omkostninger” i søtransportsektoren i Galicien og det nordlige Spanien i 2003: 5,38 millioner euro
  • Oprensning af kystlinjen i Galicien og det nordlige Spanien i 2002-2003: 834,40 millioner euro
  • Offentlige administrationsudgifter i Galicien og det nordlige Spanien, herunder EU-støtte/-kompensation, forureningsovervågning, forskning og “image-genopbyggelse:” 1,189 milliarder euro

Samlede anslåede omkostninger ved Prestige-olieudslippet = 3,042 milliarder euro[9]

* Mange af de miljømæssige skader er fortsat kvantificeret, og de franske og portugisiske krav er ikke inkluderet i dette skøn. Det er meget sandsynligt, at det vil tage år, før det samlede erstatningskrav bliver afgjort.

Olieudslippet fra Selengang Ayu

I 2004 fik den malaysiske bulkcarrier Selendang Ayu maskinskade, drev i omkring 2 til 3 dage, og grundstødte til sidst flere hundrede meter ud for kysten ved Skan Bay, Unalaska Island, Alaska. Da skibet til sidst brækkede over i to dele, blev ca. 1.200 tons bunkerolie spildt i havet.[10] På grund af vinterlige vejrforhold var det ikke muligt at iværksætte en oliebekæmpelsesindsats før det følgende forår.[11] Udslipsstedet lå samtidig langt væk (næsten 1000 km) fra hovedinfrastruktur, og kystlinjen var kun tilgængelig med fly eller skib.[12] Hertil kommer, at lave temperaturer og barske havforhold fik den spildte olie til at emulgere,[13] hvilket i betydelig grad øgede volumen, viskositet og vægt af den spildte olie.

Selvom den samlede mængde spildt olie i Selendang Ayu-olieudslippet var forholdsvis lille, fik olien alvorlige konsekvenser for de omkringliggende økosystemer. Ikke alene dækkede olien mere end 138 km af kystlinjen langs Unalaska-kysten,[14] men olien blev transporteret til sedimentlevesteder med inter- og sub-tidevand, herunder sand, småsten og stenede strande, kyster med vegetation, flodmundinger og ferskvandsområder.[15] Oprensning af kystlinjen fortsatte i to år og blev endeligt afsluttet i sensommeren/det tidlige efterår 2006.

Trods en betydelig oprydningsindsats estimerer undersøgelser, at mellem 4.000 og 200.000 havfugle blev dræbt,[16] og det blev observeret, at havoddere, søløver og sæler svømmede eller kom op til overfladen i olieudslip i det område, der var påvirket af udslippet fra Selendang Ayu.[17] Derudover blev skald- og krebsdyrarter fysisk indsmurt i olie[18], og krabbe- og andre fiskeriformer i Makushin-/Skan Bay-området blev lukket af Alaska Department of Fish og Game (ADF&G) den 27. december 2004 på grund af bekymringer over udslippet.[19]

I 2007 indgik staten Alaska og operatørerne af Selendang Ayu et økonomisk forlig lydende på 112 millioner USD med hensyn til de skader, der vedrørte den spildte olie.[20] Disse omkostninger omfattede:

  • Formaliseret svar: Over 100 millioner USD
  • Strafferetlige sanktioner (bøder): 9 millioner USD
  • Oprydningsomkostninger til staten Alaska: 2,5 million USD
  • Betalinger for fjernelse af det olieforurenende skibsvrag og mistede skatter (fiskeri): 844.707 USD
  • Strandovervågning: 36.000 USD

Samlede anslåede omkostninger i forbindelse med olieudslippet fra Selengang Ayu = 112 millioner USD[21]

I betragtning af de enorme miljømæssige konsekvenser og omkostninger forbundet med både Prestige-olieudslippet og Selengang Ayu-olieudslippet, er det klart, at når man overvejer den relative pris på HFO og destillatbrændstof, er det afgørende at overveje de miljømæssige og økonomiske omkostninger forbundet med olieudslip.

[1] Ship and Bunker Prices (Skibs- og bunkerpriser), 18. oktober 2016, tilgængelig på http://shipandbunker.com/prices/av.

[2]Deere-Jones, T., Ecological, Economic and Social Impacts of Marine/Coastal Spills of Fuel Oils (Refinery Residuals), s. 9 (2016) (Miljømæssige, økonomiske og sociale konsekvenser af hav-/kystudslip af brændselsolier (raffinaderi-residualer).

[3]Deere-Jones, T., Ecological, Economic and Social Impacts of Marine/Coastal Spills of Fuel Oils (Refinery Residuals), s. 9 (2016) (Miljømæssige, økonomiske og sociale konsekvenser af hav-/kystudslip af brændselsolier (raffinaderi-residualer).

[4]Deere-Jones, T., Ecological, Economic and Social Impacts of Marine/Coastal Spills of Fuel Oils (Refinery Residuals), s. 9 (2016) (Miljømæssige, økonomiske og sociale konsekvenser af hav-/kystudslip af brændselsolier (raffinaderi-residualer).

[5]Deere-Jones, T., Ecological, Economic and Social Impacts of Marine/Coastal Spills of Fuel Oils (Refinery Residuals), s. 10 (2016) (Miljømæssige, økonomiske og sociale konsekvenser af hav-/kystudslip af brændselsolier (raffinaderi-residualer).

[6]Deere-Jones, T., Ecological, Economic and Social Impacts of Marine/Coastal Spills of Fuel Oils (Refinery Residuals), s. 11 (2016) (Miljømæssige, økonomiske og sociale konsekvenser af hav-/kystudslip af brændselsolier (raffinaderi-residualer).

[7]Deere-Jones, T., Ecological, Economic and Social Impacts of Marine/Coastal Spills of Fuel Oils (Refinery Residuals), s. 12 (2016) (Miljømæssige, økonomiske og sociale konsekvenser af hav-/kystudslip af brændselsolier (raffinaderi-residualer).

[8] Loureiro, Maria et al., Socioeconomic and environmental impacts of the Prestige oil spill in Spain, University of Santiago de Compostella (2009). (Socioøkonomiske og miljømæssige konsekvenser af Prestige-olieudslippet i Spanien, Santiago de Compostella Universitet (2009)).

[9] Loureiro, Maria et al., Socioeconomic and environmental impacts of the Prestige oil spill in Spain, University of Santiago de Compostella (2009). (Socioøkonomiske og miljømæssige konsekvenser af Prestige-olieudslippet i Spanien, Santiago de Compostella Universitet (2009)).

[10]Deere-Jones, T., Ecological, Economic and Social Impacts of Marine/Coastal Spills of Fuel Oils (Refinery Residuals), s. 21 (2016) (Miljømæssige, økonomiske og sociale konsekvenser af hav-/kystudslip af brændselsolier (raffinaderi-residualer).

[11] National Resource Damage Assessment Plan for the MV Selendang Ayu Oil Spill (Skadevurderingsplan vedr. nationale ressourcer i forbindelse med Selendang Ayu-olieudslippet), side ES-1, Draft Final, (2015).

[12]Deere-Jones, T., Ecological, Economic and Social Impacts of Marine/Coastal Spills of Fuel Oils (Refinery Residuals), s. 23 (2016) (Miljømæssige, økonomiske og sociale konsekvenser af hav-/kystudslip af brændselsolier (raffinaderi-residualer).

[13]Deere-Jones, T., Ecological, Economic and Social Impacts of Marine/Coastal Spills of Fuel Oils (Refinery Residuals), s. 22 (2016) (Miljømæssige, økonomiske og sociale konsekvenser af hav-/kystudslip af brændselsolier (raffinaderi-residualer).

[14] Deere-Jones, T., Ecological, Economic and Social Impacts of Marine/Coastal Spills of Fuel Oils (Refinery Residuals), s. 21 (2016) (Miljømæssige, økonomiske og sociale konsekvenser af hav-/kystudslip af brændselsolier (raffinaderi-residualer).

[15] Selendang Ayu-olieudslip: ” Lessons Learned,” konferencereferat, 16. – 19. august 2005, Unalaska, Alaska. Reid Brewer, redaktør. Udgivet af: Alaska Sea Grant College Program. University of Alaska Fairbanks AK-SG.

[16] Hlady. D.A. et al., Drift Block Experiments to Analyse the Mortality of Oiled Seabirds of Vancouver Island, 26 Mar. (Drivblok-eksperimenter til at analysere dødeligheden hos olieforurenede havfugle på Vancouver Island, 26. mar.) Poll. Bull. 9, 495-501 (1993).

[17] Deere-Jones, Lost Treasure: Long Term Environmental Impacts of the Sea Empress Oil Spill (Den fortabte skat: Langtidspåvirkninger af miljøet efter olieudslippet fra Sea Empress), Chapter Six, Friends of the Earth Ltd, ISBN 1 85750 276, s. 43 (1996).

[18] Deere-Jones, T., Ecological, Economic and Social Impacts of Marine/Coastal Spills of Fuel Oils (Refinery Residuals), s. 23 (2016) (Miljømæssige, økonomiske og sociale konsekvenser af hav-/kystudslip af brændselsolier (raffinaderi-residualer).

[19] Deere-Jones, T., Ecological, Economic and Social Impacts of Marine/Coastal Spills of Fuel Oils (Refinery Residuals), s. 23 (2016) (Miljømæssige, økonomiske og sociale konsekvenser af hav-/kystudslip af brændselsolier (raffinaderi-residualer).

[20] Deere-Jones, T., Ecological, Economic and Social Impacts of Marine/Coastal Spills of Fuel Oils (Refinery Residuals), s. 24 (2016) (Miljømæssige, økonomiske og sociale konsekvenser af hav-/kystudslip af brændselsolier (raffinaderi-residualer).

[21] Deere-Jones, T., Ecological, Economic and Social Impacts of Marine/Coastal Spills of Fuel Oils (Refinery Residuals), s. 24 (2016) (Miljømæssige, økonomiske og sociale konsekvenser af hav-/kystudslip af brændselsolier (raffinaderi-residualer).